Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Buzz Consultants (“BuzzMaster”), gevestigd te Van Spilbergenstraat 14-1 1057 RG Amsterdam, Nederland en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 78113962. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 25-5-2020.

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die BuzzMaster aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen BuzzMaster en de Klant. BuzzMaster behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. BuzzMaster zal de Klant hiervan altijd van te voren op de hoogte stellen. Door gebruik te (blijven) maken van de diensten van BuzzMaster stemt u in met de meest recente versie van de algemene voorwaarden.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarachter geplaatste betekenis:

  • ‘BuzzMaster’: Buzz Consultants, Visseringstraat 57, 1051MG Amsterdam, Nederland,
   KvK nr. 78113962;
  • ‘Diensten’: de diensten die BuzzMaster aan de andere partij levert, zoals het ter beschikking stellen van de BuzzMaster technologie, uitvoeren van het BuzzMaster concept,(technische) begeleiding bij de installatie op locatie, of enige andere dienst;
  • ‘Evenement’: de gelegenheid waarop de Diensten aan de Klant zullen worden geleverd;
  • ‘De Klant’: de persoon of rechtspersoon aan wie BuzzMaster de Diensten levert,
  • ‘Offerte’:het aanbod van BuzzMaster aan de Klant, met daarin onder meer
   beschreven (i) de inhoud van de Diensten, (ii) de wijze waarop betalingen dienen plaats te vinden, en (iii) de planning
  • ‘Overeenkomst’: de overeenkomst van opdracht (mondeling of schriftelijk) tussen de Klant en BuzzMaster;
  • ‘Vergoeding’: de vergoeding die BuzzMaster voor haar Diensten in rekening brengt.

3. Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Offerte van BuzzMaster aanvaardt. De Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht (zoals bedoeld in art: 7:400 BW e.v.). BuzzMaster zal bij de levering van haar Diensten altijd handelen in overeenstemming met de eisen die aan een goed opdrachtnemer worden gesteld.

4. Offertes en wijzigingen

Tenzij anders aangegeven in de Offerte, is ieder aanbod van BuzzMaster 14 (veertien) dagen geldig, waarna het aanbod van rechtswege komt te vervallen. De Offerte is gebaseerd op instructies van de Klant en de Klant garandeert dat die instructies juist en accuraat zijn. Indien de instructies wijzigen nadat de offerte door de Klant is geaccepteerd en de Overeenkomst tot stand is gekomen,
kan dit een wijziging van de inhoud van de overeenkomst voortbrengen.

5. Betaling

De Klant zal, in ruil voor de Diensten, aan BuzzMaster de Vergoeding betalen zoals uiteengezet in de Offerte. Na afloop van het Evenement zal BuzzMaster aan de Klant een factuur sturen ter hoogte van de Vergoeding en de kosten van eventuele aanvullende werkzaamheden die op verzoek van de Klant zijn verricht. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW.

6. Verzuim

Indien de Klant niet binnen de gestelde betalingstermijn de factuur betaalt, is de Klant van rechtswege in verzuim. Na de vervaldatum is de Klant een vertragingsrente van 2% verschuldigd. BuzzMaster is voorts bevoegd om, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de (redelijke) kosten die zij moet maken om betaling te verkrijgen, zoals juridische kosten of incassokosten, op de Klant te verhalen.

7. Verplichtingen Klant

De Klant zorgt ervoor dat de locatie waar de Diensten worden geleverd, voldoet aan de
(technische en ruimtelijke) eisen die BuzzMaster van tevoren heeft gesteld en dat op die locatie de benodigde materialen en aansluitingen aanwezig zijn. De Klant zorgt er verder voor dat alle gegevens waarvan BuzzMaster aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BuzzMaster zijn verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft BuzzMaster het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de eventueel uit de vertraging voortvloeiende kosten bij de Klant in rekening te brengen.

8. Opzegging

BuzzMaster heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen als de Klant:

  • bij het verstrijken van de betalingstermijn de verschuldigde Vergoeding niet volledig heeft betaald;
  • zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
  • surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance wordt verleend;
  • zijn bedrijf verkoopt of liquideert; of
  • feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer, of zulks dreigt te doen.
  • Deze opzegging doet niets af aan de overige rechten van BuzzMaster, zoals het recht op betaling
   voor reeds verricht werk of voor vergoeding van enige schade.

De Klant heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met dien verstande dat hij afhankelijk van het moment van opzegging de volgende vergoeding aan BuzzMaster verschuldigd zal zijn:
Deze opzegging doet niets af aan de overige rechten van BuzzMaster, zoals het recht op betaling
voor reeds verricht werk of voor vergoeding van enige schade. De Klant heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met dien verstande dat hij, afhankelijk van het moment van opzegging, de volgende vergoeding aan BuzzMaster verschuldigd zal zijn:

  • 100% van de Vergoeding indien opzegging plaatsvindt minder dan 1 (één) weken
   voorafgaand aan de dag dat het evenement zou plaatsvinden;
  • 75% van de Vergoeding indien opzegging plaatsvindt tussen de 1 (één) en 2 (twee) weken
   voorafgaand aan de dag dat het evenement zou plaatsvinden;
  • 25% van de Vergoeding indien opzegging plaatsvindt tussen de 2 (twee) en 4 (vier) weken
   voorafgaand aan de dag dat het evenement zou plaatsvinden;
  • Opzegging meer dan 4 (vier) weken voorafgaand aan de dag dat het evenement zou plaatsvinden is kosteloos.

Corona-regels: Als de bijeenkomst vanwege maatregelen of besluiten van de overheid in verband met het coronavirus niet mag plaatsvinden (overmacht), kan er verschoven of geannuleerd worden. Dit is mogelijk tegen 15% van de kosten.

9. Verhindering BuzzMaster

Indien de locatie begeleider van BuzzMaster verhinderd is op de datum van het Evenement als gevolg van ziekte, een noodgeval, overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, dan zal BuzzMaster de Klant daarvan onverwijld in kennis stellen en zullen BuzzMaster en de Klant in overleg treden om:

a. het Evenement te verplaatsen naar een andere datum;
b. een (externe) vervanger te zoeken, waarbij een eventuele meer- of minderprijs vooraf met de Klant zal worden overlegd; of
c. de Overeenkomst te beëindigen onder restitutie van reeds door de Klant betaalde
voorschotten doch minus de door BuzzMaster redelijke gemaakte kosten van voorbereiding.

10. Intellectueel Eigendom

BuzzMaster is en blijft te allen tijde de enige rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten (zoals maar daartoe niet beperkt: auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht en domeinnaamrecht) met betrekking tot het BuzzMaster-concept, het merk BuzzMaster en alle daarbij behorende inhoud. Ieder intellectueel eigendomsrecht op enig werk dat bij de voorbereiding van of gedurende de Overeenkomst tot stand komt, zal toebehoren aan BuzzMaster. Indien de Klant gedurende of na deze Overeenkomst het door BuzzMaster opgeleverde werk wenst te gebruiken voor een ander doel dan is voorzien in de Offerte, dan dient zij daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van BuzzMaster te hebben.

11. Handelsmerken en domeinnamen

De Diensten zullen door BuzzMaster worden afgestemd op de Klant. Als daarbij gebruik gemaakt wordt van enig (handels)merk of domeinnaam van de Klant (‘Merken’), dan verleent de Klant hiermee toestemming aan BuzzMaster om die Merken te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst (zoals het naar de wensen van de Klant aanpassen van de Diensten). BuzzMaster is bevoegd de Merken van de Klant op haar website te vermelden voor eigen promotionele doeleinden, tenzij de Klant expliciet aangeeft dit niet te willen. De Klant zal ervoor zorgen dat de Merken en overige relevante informatie of content in verband met de Diensten op de juiste wijze aan BuzzMaster zullen worden aangeleverd en de Klant garandeert dat deze geen inbreuk maken op rechten van derden.

12. Eigendom

Indien de Klant in het kader van de Overeenkomst enige (elektronische) gegevensdrager of technische apparatuur van BuzzMaster ontvangt, dan blijft BuzzMaster hiervan te allen tijde de eigenaar en heeft zij het recht onmiddellijke teruggave hiervan te verzoeken. Teruggave dient in ieder geval te geschieden direct na afloop van het Evenement. Als BuzzMaster enig werk aanlevert dat auteursrechtelijk is beschermd, dan is het de Klant niet toegestaan hier wijzigingen in aan te brengen of dit te gebruiken op een wijze die niet in de Overeenkomst is voorzien.

13. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van BuzzMaster is (behoudens opzet en grove schuld) als volgt beperkt

  • BuzzMaster is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of schade die het gevolg is van
   het feit dat de locatie van het Evenement niet aan de door BuzzMaster van te voren gestelde (technische of ruimtelijke) eisen voldoet of de benodigde materialen of aansluitingen daar niet aanwezig zijn;
  • BuzzMaster is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of schade die het gevolg is van
   onjuiste instructies van de Klant of enige onjuiste toelevering van materialen of gegevens
   door de Klant of een derde;
  • BuzzMaster is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de
   Overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht, zoals maar daartoe niet
   beperkt: onvoorziene hardware- of software defecten, stroom- of internet storingen,
   brand, bliksem, ontploffingen, wanorde, overstromingen, industriële conflicten,
   uitzonderlijke weersomstandigheden, oorlog of handelingen van lokale autoriteiten;
  • BuzzMaster is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of
   gevolgschade; en voor zover BuzzMaster aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot

(a) het bedrag dat zij onder haar aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd,
of, indien lager
(b) het bedrag van de Vergoeding dat daadwerkelijk door de Klant is betaald.

14. Onderaannemers

BuzzMaster mag bij de uitvoering van de Diensten gebruik maken van de diensten van derden.
De bepalingen uit deze algemene voorwaarden gelden in dat geval onverkort voor de dienstverlening van deze derden.

15. Vertrouwelijke gegevens

BuzzMaster en de Klant zullen alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst van elkaar verkrijgen, strikt geheim houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor die informatie die reeds publiekelijk bekend is (anders dan door een inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting).

16. Volledige overeenkomst en strijdigheid

De overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige overeenkomst tussen BuzzMaster en de Klant met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze voorwaarden en die van de overeenkomst,
de bepalingen in de overeenkomst prevaleren.

17. Toepasselijk recht en Forumkeuze

Op deze algemene voorwaarden, de Offerte en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.